Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-2116/12 od 25.05. 2012.godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj: 05-31-2-2043/10 od 22.03.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 42/1 k.o. Mokrine, parcela površine od 1650 m2,na kojoj su legalno sagrađene stambena i pomoćna zgrada.
- k.č. br. 47/1 k.o. Mokrine, parcela površine 4788 m2, na kojoj je legalno sagrađena pomoćna zgrada, sve vlasništvo Talanga (Anto) Zorana iz Hadžića sa 1/3 dijela, Talanga (Anto) Dragana iz Hadžića sa 1/3 dijela i Lučić rod. Talanga (Anto) Katice iz Hadžića sa 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-691/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.