Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3572-4/12 TV od 03.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 0-06/13-31- 984/12 od 11.07.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 228/2 k.o. Doboj, njiva 4. klase "Petlja" u površini od 48 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 450/10, upisana u zk. ul. br. 2228 k.o. Doboj,
i zemljišno-knjižno vlasništvo Hasagić rod. Haračić Latife iz Bičera sa 1/16 dijela i drugih, a stvarno vlasništvo Hekić Jasmina, sina Ibrahima iz Kaknja sa
1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kakanj osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-794/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić,.v. r.