Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-19/11 AZ od 01,08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina pnje isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-prarae, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak, u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-269 od 13.04.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1976/2 k.o. Kuliješ, nekategorisani put u površini od 158 m2, upisana u zk. ul. br.779 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Medić (Stjepana) Dragan i Raos (Petra) Ana sa po 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-791-3/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.