Na temelju članka 19. stavak 3 , a u vezi sa člankom 8. Za­kona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novi­ne Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02. 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Povjeren­stva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Herce­govine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za dr­žavnu službu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 18. 01. 2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU TAJNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

l . EDITA KALAJDŽIĆ, imenuje se za tajnika Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine.
2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u or­ganima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službe­ne novine Federacije BiH", broj 45/10), radno mjesto tajni­ka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine razvrstava se u I platni razred, te se osnovna mjesečna plaća tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje prema sljedećim elementima:
-       Koeficijent u vrijednosti 6,50, umnožen sa jedinstve­nom osnovicom koja se utvrđuje sukladno članku 5. Za­kona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federa­ciji Bosne i Hercegovine.
-       Iznos alineje l ove točke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža, a najviše do 20%.
3.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 41/2012
18. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.