Na osnovu člana 19. stav 3., a u vezi sa članom 8. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fede­racije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za admi­nistrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 18. 01. 2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU SEKRETARA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.    EDITA KALAJDŽIĆ imenuje se za sekretara Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine.
2.    U skladu sa članom 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 45/10), radno mjesto sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine razvrsta­va se u I platni razred, te se osnovna mjesečna plaća se­kretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje prema sljedećim elementima;
-     Koeficijent u vrijednosti 6,50, umnožen sa jedinstve­nom osnovicom koja se utvrđuje u skladu sa članom 5, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Fe­deraciji Bosne i Hercegovine.
Iznos alineje 1. ove tačke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.
3.    Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 41/2012
18. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.