Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19, stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-19/11 AZ od 01.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina pnje isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-174 od 28.03.2011 godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2130 k.o. Kuliješ, livada 2. klase u površini od 922 m2, upisana u zk. ul br. 988 k.o. Kuliješ, zemijišno-knjižno i stvarno vlasništvo Raos (Mije) Marko sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 2197/2 k.o. Kuliješ, voćnjak 2. klase u površini od 2.190 m2, upisana u zk. ul. br. 988 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Raos (Mije) Marko sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 1626/2 k.o. Kuliješ, njiva 3. klase u površini od 1.109 m2, upisana u zk, ul. br. 988 k.o, Kuliješ, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Raos (Mije) Marko sa l/l dijela.
- k.ć. br. 1626/4 k.o. Kuliješ, njiva 3. klase u površini od 48 m2, upisana u zk. ul. br. 988 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Raos (Mije) Marko sa l/I dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba zaimovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-791-2/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermm Nikšić, s. r.