Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-18/11 AZ od 31.07.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-271 od 06.10.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1361/2 k.o. Kulijeg, njiva 3. klase u površini od 43 m2, upisana u zk.ul. br. 686 k.o. Kuliješ, zemljišno­knjižne i stvarno vlasništvo Ljevak (Stanislava) Ivica sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 1641/1 k.o. Kuliješ, njiva 3. klase u površini od 1.177 m2, upisana u zk.ul. br. 686 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Ljevak (Stanislava) Ivica sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-788/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.