Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", bi". 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj OI-02.1.2-683-10/I2 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-4094/10-8 od 12.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 455/11 po kulturi pašnjak površine 2558 m2, nastalo cijepanjem k.č. br. 455/3, Što odgovara k.č. br. 71/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje),
- k.č. br. 455/12 po kulturi pašnjak površine 866 m2, nastalo cijepanjem k.č. br. 455/3, što odgovara k.č. br. 73/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje),
- k.č. br. 455/10 po kulturi pašnjak površine 150 m2, nastalo cijepanjem k.č. br. 455/3, što odgovara k.č. br. 70 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), upisane u z.k. uložak broj 2089 k.o. Rakovica, državno vlasništvo Općine Ilidža (bivši erar). Stvarno vlasništvo nekretnina državno vlasništvo - Općina Ilidža sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-669-7/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.