Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 39. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-683-10/12 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-4094/10-4 od 28.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 455/18 po kulturi pašnjak površine 858 m2,nastalo cijepanjem k.č. br. 455/1 Što odgovara k.č. br. 29/1 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), upisan u z.k.
uložak br. 2089 k.o. Rakovica, državno vlasništvo Općine Ilidža (bivši erar).
Stvarno vlasništvo nekretnine Državno vlasništvo-Općina Ilidža sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-669-5/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.