Na osnovu člana 31, stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), .u vezi sa članom 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - TP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-683-10/12 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Iiidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-4094/10-3 od 18.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 455/17 po kulturi pašnjak površine 465 m3, nastalo cijepanjem k.č. br. 455/1 što odgovara k.č. br. 29/9 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), upisan u z.k. uložak br. 2089 k.o. Rakovica, državno vlasništvo Općine Ilidža (bivši erar).
Stvarno vlasništvo nekretnine Državno vlasništvo-Općina Ilidža sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-669-3/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.