Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-683-10/12 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/12-18 od 16.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1188/10 po kulturi šuma površine 2422 m2, nastalo od k.č. br. 1188/3, što odgovara k.č. br. 955/4 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1192 po kulturi pašnjak površine 1440 m2, Što odgovara k.č. br. 955/4 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1195/2 po kulturi šuma površine 1370 m2, što odgovara k.č. br. 947 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje), k.č. br. 1196/2 po kulturi livada površine 4058 m2, što odgovara k.č. br. 948/2 i 938/3 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje),
upisano u z.k. uložak broj 2860 k.o. Rakovica, zemljišno-knjižno vlasništvo Kuljanin rod. Kapetina (Jovo) Gospa sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Đorđe sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Radoslav sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Radojka sa 1/7 dijela, Bogdanović (Blagoje) Dušanka sa 1/7 dijela, Braunović (Blagoje) Ana sa 1/7 dijela i Sućur (Blagoje) Milena sa 1/7 dijela. Stvarno vlasništvo Kuljanin rod. Kapetina (Jovo) Gospa sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Đorđe sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Radoslav sa 1/7 dijela, Kuljanin (Blagoje) Radojka sa 1/7 dijela, Bogdanović (Blagoje) Dušanka sa 1/7 djjela, Braunović (Blagoje) Ana sa i/7 dijela i Sućur (Blagoje) Milena sa 1/7 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". : ,

 

Broj 03/05-31-669-2/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšlć, s. r.