Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) što je u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Fe­deracije BiH", br. 12/03 i 34/03) na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine na nastavku 33. sjednice, održanom 29.12.2011, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG NADZORNOG
ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE
JADRANSKOG MORA" MOSTAR

 

I

 

Imenuje se privremeni Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar na period od 60 dana, u sli­jedećem sastavu:

1.   Krešimir Vujica - predsjednik,
2.   Nezir Tanović - član,
3.   Željko Prce - član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1500/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.