Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji '("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), a 'vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" do.o. Mostar, broj OS-02.1.2-683-10/12 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012, godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.    Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/12-32 od 16.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1165/42 po kulturi put površine 685 m2, što odgovara k.č. br. 2453 'k.o. Rakovica i dio k.č. br. 966/1 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje), upisano u z.k. uložak br. 2453 k.o. Rakovica, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Kuljanin (Danilo) Nedeljka sa 1/2 dijela i Kuljanin (Ostoja) Blaško sa 1/2 dijela.
2.    Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove t katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-669-1/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.