Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-683-10/12 od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/12-19 od 14.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1195/1 po kulturi šuma površine 1550 m2, što odgovara k.č. br. 592 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1196/1 po kulturi livada površine 3676 m2, što odgovara k.č. br. 951/1 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1165/58 po kulturi prilazni put površine 183 m2, nastala od k.č. br. 1165/55, što odgovara k.č. br. 966/23 i dijelu 966/1 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1185/1 po kulturi pašnjak površine 1519m2, što odgovara k.č. br. 966/1 k.o. Vlakovo, (katastarsko ststanje),
- k.č. br. 1186 po kulturi livada površine 1020 m2, što odgovara k.č. br. 966/1 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1187 po kulturi livada površine 1549 m2, što odgovara k.č. br. 966/1 k.o. Vlakovo, (katastarsko stanje), upisano u z.k. uložak br. 488 k.o. Rakovica, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Kuljanin (Danilo) Nedeljko sa 1/1 dijela.
2.    Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-669/20i2
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.