Na osnovu člana 31. stav 2, Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3150/12 M.Š. od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko - pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj
22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/12-42 od 1 1.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1184/6 po kulturi njiva površine 1133 m2, što odgovara k.č. br. 68/6 k.o. Osijek (katastarsko stanje), upisano u z.k. ul. br. 2879 k.o. Rakovica,
zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Martinović (Rame) Latifa sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-668-1/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikiić, s. r.