Na osnovu člana 31. stav 1.Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o, Mostar, broj 01-02.1.2-3150/12 M.Š. od 29.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-97I/7-12-E od 12.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. I 177/3 po kulturi oranica, površine 350 m2, nastala od k.č. br. 1177/1 upisana u z,k. ul. br. 1227 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 172/4, u površini od 350 m2,nastala cijepanjem k.č. br. 172/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1176/3 po kulturi oranica, površine 350 m2,nastala od k.č. br. 1176/1 upisana u z.k. ul. br. 1227 k,o. Donji Butmir (z.k. stanje), štoodgovara k.č. br. 1 72/5, u površini od 350 m2, nastala cijepanjem k.č. br, 172/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1 177/4 po kulturi oranica, površine 450 m2, nastala od k.č. br. 1 177/2 upisana u z.k. ul. br. 1227 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 1 72/6, u površini od 450 m2, nastala od k.č. br. 1 72/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. l 170/1 po kulturi oranica, površine 16507 m2, nastala od k.č. br. l 170 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 172/8, u površini od 16507 m2, nastala od k.č. br. 172/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje), sve nekretnine državno vlasništvo čiji je nosilac prava raspolaganja SO Novo Sarajevo sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-668/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.