Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1948-3/11 od 28.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene; geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH. na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-5157/10-83 od 20.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 809/18 k.o. Rakovica u površini od 117 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 809/17, upisana n z.k. uložak br. 2681 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 1284/4 k.o. Rakovica (katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj   knjizi, vlasništvo Sinanović Džemala, sina Halila sa 1/10 dijela i drugih, a stvarno vlasništvo Sinanović Džemala, sin Halila, Sinanović Mehe, sin Halila,   Sinanović Avde, sin Halila i Sinanović Čamila, sin Halila.
2.      Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-663-8/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.