Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94, :8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. st. 2. i 3. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na nastavku 31. sjednice, održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA"
MOSTAR

 

I

 

Razrješava se Nadzorni odbor "Agencije za vodno područ­je Jadranskog mora" Mostar u slijedećem sastavu:

1.   Slaven Bevanda - predsjednik,
2.   Ahmed Bebanić - član,
3.   Sanja Marić - član, zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1499/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.