Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), uvezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1948-3/11 od 28.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-5157/10-76 od 19.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 811/10, površine 529 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 811/3, upisana u z.k. uložak br. 1891 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 1286/2, 1294/2 k.o. Rakovica (katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Sinanović Salema sina Ibrahima sa 138/1848 dijela i drugih,
- k.č. br. 813/98, površine 1471 m2, upisana u z.k. uložak br. 5558 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 1323/1 k.o. Rakovica (katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Sinanović Salema sina Ibrahima sa 29/5040 dijela i drugih, a sve stvarno vlasništvo Sinanović Salema sina  Ibrahima sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-663-2/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.