Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-17/11 A.Z. od 14.06. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlastenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-220 od 05.08.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 509/2 k.o. Kuliješ, livada 3. klase u površini od 322  m2, upisana u zk.  ul. br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tvičević (Marijana)
Dragica sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 510/3 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 3361 m2, upisana u zk.  Ul. br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Ivičević (Marijana)
Dragica sa I/l dijela,
- k.č. br. 510/5 k.o. Kuliješ, livada 3. klase u površini od 600 m2, upisana u zk.  ul. br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Ivičević (Marijana)
Dragica sa l/i dijela,
- k.č. br. 512/2 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase u površini 1349 m2, upisana u zk. ul.   br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Ivičević (Marijana)
Dragica sa I/l dijela,
- k.č. br. 2678/4 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini 120 m2, upisana u zk. ul.   br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Ivičević (Marijana)
Dragica sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 510/4 k.o. Kuliješ,1 njiva 4. klase u površini 398 m2, upisana u zk. ul.   br. 454 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Ivičević (Marijana)
Dragica sa 1/1 dijela,
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-634/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.