Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851/12 od 15.06. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-31-2186/12 J.Č. od 1 1.06.2012. godine, i to na parcelama: k.č. br. 967 u površini od 306 m2, k.č. br. 966 u površini 661 m2 i k.č. br. 899 u površini 576 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 246. k.o. Bojnik, vlasništvo Hrkalović Milene kći Đorđasa 1/l dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 967 u površini od 306 m2, k.č. br. 966 u površini 661 m2 i k.č. br. 899 u površini 576 m2, u naravi njiva 2 i 3 klase, upisane u KKU broj 246 k.o. Bojnik.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-630-5/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.