Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BIH", broj 70/06) što je u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), na prijedlog Federalnog mini­starstva poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva, Vlada Fedejacije Bosne i Hercegovine na nastavku 31. sjednice, održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE
JADRANSKOG MORA" MOSTAR

 

I

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar, na period od 60 dana, V; sli­jedećem sastavu:

1.   Sabit Begić - predsjednik,
2.   Ivan Buntić - član,
3.   Mira Ćorić - član,
4.   Jelena Trutina - član,
5.   Mustafa Nezirić - član.

 

II

 

Ovo rješenje .stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1498/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.