Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851/12 od 15.06.2012. godine, za predaju u posjed
nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 07-
31-2201/12 B.L. od 06.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2500/12 nastala od k.č. br. 2500/1, površine od 241 m2 upisana u zk.  ul. br. 1191  k.o. Crnotina, suvlasništvo Mrkaja Momčila sina Relje sa37/1200
dijela, Mrkaja Rajka sina Relje sa 37/1200 dijela, Mrkaja Riste sina Alekse sa 402/1440 dijela, Mrkaja Uroša sina Koje sa 9/80 dijela, Mrkaja Sekule sina
Relje sa 996/9600 dijela, Mrkaja Bogdana sina Relje sa 996/9600 dijela, Zec Ace, sina Nikole sa 37/2400 dijela, Zec Radeta, sina Nikole sa 37/2400 dijela,
Mrkaja Slobodana, sina Cvijana sa 740/4800 dijela, Mrkaja Stojana, sina Vladimira s 37/320 dijela i Mrkaja Nebojše, sina Vladimira sa 37/960 dijela, a stvarno vlasništvo Kulaglić Suknje, sina Kemala sa 1/2 dijela i Kulaglić Mustafe, sina Kemala sa 1/2 dijela. Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 2920/2 nastala od k.č. br. 2920 u površini od 241 m2 u naravi njiva 3. klase, upisana u PL. br. 306 k.o. Reljevo.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-630-2/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.