Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851/12 od 15.06. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012 godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-
31-2211/12 J.Č. od 13.06.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2500/9 u površini od 784 m2 i k.č. br. 2500/6 u površini od 859 m2, upisana u zk.ul. br. 1601 k.o. Crnotina, vlasništvo Mrkaja Momčila sina Relje sa
148/3460 dijela, Hrkalović Uroša sina Dragutina sa 51/3460 dijela, Mrkaja Uroša sina Koje sa 540/3460 dijela, Mrkaja Vlade sina Joksima sa 740/3460 dijela, Zec Ace sina Nikole sa 148/6920 dijela, Vorkapić Rade kći Nikole rod. Zec sa 148/6920 dijela, Korać Ibre sina Smaila sa 11779/736980 dijela, Mrkaja Slobodana sina Cvijana sa 689/3460 dijela, Mrkaja Rajka sina Relje 19745/736980 dijela, Mrkaja Bore sina Bogdana sa 498/6920  dijela,  Mrkaja  Gorana  sina Bogdana sa 498/6920 dijela i Mrkaja Jove sina Sekule sa 498/3460
dijela, a stvarno vlasništvo Korać Ibre sina Smaila sa 1/1 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 2911/3 u površini od 784 m2 i k.č. br. 2911/2 u površini od 859 upisana u P.L. broj 1182, k.o. Reljevo u naravi njiva 2. klase.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-630/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.