Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji. ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo, broj 01-3047 od 19.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Vlada Federacije BiH, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - privrednom društvu "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo, ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj UP I 06-3 1 -2-2886/12 od 12.06.2012. godine, i to na parceli označenoj kao:
- dio k.p. br. 1487 k.o. Kruščica, livada 1. klase u površini od 870 m2,upisana u p.l. br. 665/04 k.o. Kruščica, na ime Tučo (Munib) Meho sa 1/1 dijela, a kojoj po starom premjeru odgovara dio k.č. br, 63, upisana u z.k. ul. br. 207 k.o. Vraniska, u svrhu postavljanja gasovodne cijevi u širini od 7,5 metara sa lijeve i desne strane od osovine gasovoda.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisariu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-02-1301-1/2010
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.