Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 65. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG ČLANA
ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Željko Silađi, predsjednik, Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije
2.     Ivan Matešič, član, Federalno ministarstvo pravde
3.     Ferid Kulovac, član, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
4.     Amira Karamehić, član, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
5.     Fatima Borić, član, Odbor za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine

 

II

 

Zadatak Komisije je da odmah po zatvaranju javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, te da izabere člana Odbora za žalbe na osnovu njegovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavlja dužnost u Odboru za žalbe i predloži kandidata za imenovanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1131/2012
22. kolovoza/augusta 2012. godine.
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.