Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U PREGOVARAČKI TIM ZA
VOĐENJE PREGOVORA RADI ZAKLJUČIVANJA
PROTOKOLA O SARADNJl U TRAŽENJU NESTALIH
OSOBA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovarački tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Proto­kola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, imenuje se:
- Ivica Mladina, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1127/2012
22. augusta/kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.