Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA
ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
D.O.O SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o,o. Sarajevo u sljedećem sastavu:

1.     Esad Osmanbegović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, predsjednik
2.     Dejan Vračić, Kabinet dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     Ismet Demirović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
4.     Željko Matoc, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
5.     Jasenko Muharemagić, Kabinet premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član
6.     Miodrag Zotović, Kabinet dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine, član
Za obavljanje administrativno tehničkih poslova zadužuje se Amila Lačević.

 

II

Komisija je obavezna, u skladu sa principima utvrđenim članom 3. Zakona o   ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Kriterijima za imenovanje, sastaviti rang listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.

 

III

 

Nakon izvršene selekcije iz tačke II ovog rješenja, Komisija za izbor će kandidate sa liste za uži izbor pozvati na intervju i provesti proceduru u skladu sa Zakonom.

 

IV

 

Komisija je obavezna u toku intervjua osigurati da svi kandidati budu upoznati sa standardom ličnog integriteta u skladu sa pozicijom za koju se vrši izbor i imenovanje, da sva pitanja vezana za sukob interesa budu objašnjena svakom kandidatu te informisati kandidate o pravu na prigovor protiv imenovanja koji se razmatra.

 

V

 

Komisija je obavezna nakon provedene procedure putem pismene preporuke predložiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang listu sa najboljim kandidatima uzimajući u obzir sve relevantne činjenice koje Komisija ima o kandidatima zajedno sa njihovim preporukama.

 

VI

 

Troškovi rada Komisije padaju na teret Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo.

 

V broj 1057/2012
26. jula/srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.