Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 6. stav 1. Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PREDLAGANJE OCJENE RADA RUKOVODEĆIH
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/2012 i 29/12) u tački I stav 2. riječi: "Lejla Hadžimujić" zamjenjuje se riječima: "Damjana Zorić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1054/2012
26. jula/srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.