Na osnovu člana 1-9. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. st. 2. i 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na nastavku 31. sjednice, održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA"
MOSTAR

 

I

 

Razrješava se Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar u slijedećem sastavu:

1.   Mustafa Zvizdić - predsjednik
2.   AmirNovalija- član,
3.   Emil Bakula - član,
4.   Biljana Marić - član,
5.   Dijana Drmač - član, zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1497/11.
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.