Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06} i članka 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
NAKLADNISTVO

 

I

 

Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za nakladništvo, u postojećem sastavu:

1.     Mile Stojić, predsjednik,
2.     Stevan Tontić, član,
3.     Rešad Džindo, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1044/2012
26. srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.