Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA l ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
BIBLIOTEČKU DJELATNOST

 

I

 

Privremeno se imenuju predsjednik i član Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, u postojećem sastavu:

1.     Miro Petrović, predsjednik,
2.     Enisa Žunić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1042/2012
26. juta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.