Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste Federacije BiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-16/11 A.Z. od 11.06.2012 godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, . broj 05-31-757/10-176 od 06.06.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2199/1 k.o. Kuliješ, dvorište u površini od 241 m2, upisana u zk.ul. br. 17 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno suvlasništvo Bajkuša (Marka) Ana sa 1/3 dijela, Bajkuša (Ilije) Davor sa 1/3 dijela, Bajkuša (Dalibora) Mišel sa 1/6 dijela i Bajkuša (Dalibora) Marin sa 1/6 dijela,
- k.č. br. 2200/4 k.o. Kuliješ, voćnjak 2. klase u površini od 274 m2, upisana u zk.ul. br.17 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno suvlasništvo Bajkuša (Marka) Ana sa 1/3 dijela, Bajkuša (Ilije) Davor sa 1/3 dijela, Bajkuša (Dalibora) Mišel sa 1/6 dijela i Bajkuša (Dalibora) Marin sa 1/6 dijela,
- k.č. br. 2201/2 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 65 m2, upisana u zk.ul. br.17 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno suvlasništvo Bajkuša (Marka) Ana sa 1/3 dijela, Bajkuša (Ilije) Davor sa 1/3 dijela, Bajkuša (Dalibora) Mišel sa 1/6 dijela i Bajkuša (Dalibora) Marin sa 1/6 dijela,
- k.č.br. 2201/3 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 61 m2, upisana u zk.ul. br.17 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno suvlasništvo Bajkuša (Marka) Ana sa 1/3 dijela, Bajkuša (Ilije) Davor sa 1/3 dijela, Bajkuša (Dalibora) Mišel sa 1/6 dijela i Bajkuša (Dalibora) Marin sa 1/6 dijela,
- k.č.br. 2202/1 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 1113 m2, upisana u zk.ul, br.17 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno suvlasništvo Bajkuša (Marka) Ana sa 1/3 dijela, Bajkuša (Ilije) Davor sa 1/3 dijela, Bajkuša (Dalibora) Mišel sa 1/6 dijela i Bajkuša (Dalibora) Marin sa 1/6 dijela,
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-615-4/2012
17. jula/srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.