Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-16/11 A.Z. od 11.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvtaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-127 A od 01.06.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1539/2 k.o. Kuliješ, njiva 6. klase u površini od 771 m2i šuma 4. klase u površini od 239 m2 što ukupno iznosi 1100 m2, upisana u zk.ul. br.799 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Mijatović (Marka) Dragan sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-615-1/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.