Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 1 61 . stav 2. Zakona o vodama. ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) što je u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Fe­deracije BiH", br. 12/03 i 34/03), na prijedlog Federalnog mini­starstva poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva, Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine na nastavku 31. sjednice, održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG NADZORNOG
ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE
SAVE" SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se privremeni Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na period od 60 dana, u slijede­ćem sastavu:

1.    Davor Briljaković - predsjednik,
2.   Mehmed Buturović - član,
3.   Sulejman Alijagić - član,

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1496/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.