Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i S/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-16/11 A.Z. od 11.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

I.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-219 od 31.10.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 484/3 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase u površini od 71  m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 500/2 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 21 m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 511/1 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 4412 m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 2678/3 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 574 m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1157/1 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 1518 m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka      sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 511/3 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 664 m2, upisana u zk.ul. br. 337 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižni vlasnik Đukić (Marijana) Smiljka sa 1/1 dijela,
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne,     geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-615/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.