Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.0. Mostar, broj 01-02.1.2-2700/12 od 08.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 12-31-3722/11-26 od 03.04.2012, godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 161/2 k.o. Perin Han, njiva 5. klase u površini od 1011 m2 (nastala od k.č.br.161), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 332/17 k.o. Vraca, istog naziva kulture i površine (nastala od k.č. br. 332/3), upisana u zk.ul. br, 119 k.o. Vraca, zemljišno-knjižno vlasništvo Krezić Ive sin Pere sa 7/30 dijela i drugih,
- k.č. br. 130/2 k.o. Perin Han, voćnjak 1. klase u površini od 847 m2, što po   starom premjeru odgovara k.č. br. 224/14 k.o. Vraca, istog naziva,
kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 897 k.o. Vraca, zemljišno-knjižno vlasništvo Jozić Joze sin Petra sa 1/1 dijela, a sve stvarno vlasništvo Jozić
rod. Brnada Ane kći Mate iz Zenice sa 1/7 dijela, Jozić Zvonimira sin Josipa iz Zenice sa 1/7 dijela, Jozić Josipa sin Josipa iz Zagreba sa 1/7 dijela, Jozić
Slavke sin Josipa iz Zagreba sa 1/7 dijela, Jozić Vinka sin Josipa iz Zagreba sa 1/7 dijela, Jozić Slavica kći Josipa nastanjena u Italiji sa 1/7 dijela i
Bekić rod. Jozić Bernardica kći Josipa sa 1/7 dijela.
2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne,     geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-611-1/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.