Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH"; broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2700/12 od 08.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 12-31-3722/11-63 od 20.03. 2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 253/2 k.o. Perin Han, voćnjak 2. klase u površini od 203 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 330/25 k.o. Vraća, istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 878 k.o. Vraća, zemljišno-knjižno vlasništvo Jozić Jakova rod. Tomić AnuŠe sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Jozić Stanislava sin Petra iz Zenice sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-611/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić. v. r.