Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, broj 01-06-29-11-3610/12 od 05.06.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 02-31-47-4/12 od 15.05.2012. godine, i tona parcelama:
- k.č. br. 743/2, šuma 5. klase u površini 1145 m2, upisana u PL broj 566 k.o. Novi Grad na ime posjednika DS: Vodna zajednica Posavina Novi Grad sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 76/11, šuma u površini od 1145 m2, upisana u z.k. uložak br. 201 k.o. Novi Grad upisana kao vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela, stvarno vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa I/l dijela,
- k.č. br. 745/2, pašnjak 1. klase u površini 815 m2, upisana u PL broj 566 k.o. Novi Grad na ime posjednika DS: Vodna zajednica Posavina Novi Grad sa I/l dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 76/12, pašnjak u površini od 815 m2, upisana u z.k. uložak br. 201 k.o. Novi Grad upisana kao vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela, stvarno vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 3780/2, prilazni put u površini 655 m2, upisana u PL broj 568 k.o. Novi Grad na ime posjednika DS: Putevi Odžak sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 76/13, pristupni put u površini od 655 m2, upisana u z.k. uložak br. 201 k.o. Novi Grad upisana kao vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela, stvarno vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 3781/2, prilazni put u površini 145 m2, upisana u PL broj 568 k.o. Novi Grad na ime posjednika DS: Putevi Odžak sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 76/14, pristupni put u površini od 145 rn2, upisana u z.k. uložak br. 201 k.o. Novi Grad upisana kao vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela, stvarno vlasništvo Stanković (Jove) Milan sa 1/1 dijela,
2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-602/2012
17. jula/srpnja 2012, godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.