Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2116-1/12 od 25.05.2012. godine^ za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina , Općine Hadžići prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-2-2042/2010 od 21.03.2011 .godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 42/4 površine 36 m2,
- k.č. br. 42/5 površine 55 m2,
sve k.o. Mokrine, vlasništvo Talanga (Anto) Zorana iz Hadžića JMB 1104958171300 sa 1/3 dijela, Talanga (Anto) Dragana iz Hadžića JMB 0505959171348 sa 1/3 dijela i Lučić rod. Talanga (Ante) Katice iz Hadžića JMB 1801954177692 sa 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-541-1/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.