Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-14/11 A.Z. od 17.05. 20l2.godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti
rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne-i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-131 od 11.04.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1534/2 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 3085 m2, upisana u zk.ul. br. 1139 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1535 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 700 m2,upisana u zk.ul.   br. 1139 k.o. Kuliješ, zemljišno knjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1536/2 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase u površini 121l m2, upisana u zk.ul.  br. 1139 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1508/3 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini 93 m2, upisana u zk.ul. br.   1139 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno
sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1506/3 k.o. Kuliješ, voćnjak 3. klase u površini 67 m2, upisana u zk.ul.  br. 1139  k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1506/2 k.o. Kuliješ, voćnjak 3. klase u površini 310 m2, upisana u zk.ul. br. 1139 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje)
Vojno sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1505 k.o. Kuliješ, pomoćna zgrada u površini od 69 m2, pomoćna zgrada u površini od 17m2 i pašnjak 3. klase u površini od 589 m2, upisana u
zk.ul. 1139 k.o. Kufiješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1508/2 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 794 m2, upisana u zk.ul. 1139 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Spasoje) Vojno
sa 1/1 dijela,
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-532-2/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.