Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-14/11 A.Z. od 17.05. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-118 od 20.06.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1495 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 1278 m2, upisana u zk. ul. br.737 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno suvlasništvo Marković. (Pere) Ivanka sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Marina sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Niko sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Rafajlo sa 1/4 dijela.
- k.č. br. 1496/4 k.o. Kuliješ, njiva 4. klase u površini od 417 m2, upisana u zk.ul. br.737 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno suvlasništvo Marković (Pere) Ivanka sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Marina sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Niko sa 1/4 dijela, Marković (Pere) Rafajlo sa 1/4 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-532-1/2012
17. srpnja/jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.