Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
UMJETNIČKE GALERIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuje Strajo Krsmanović.

 

II

 

Direktor iz tačke I ovog rješenja imenuje se do okončanja postupka kojim će se riješiti pravni status i osnivačka prava Umjetničke galerije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1001/2012

17. jula/srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.