Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 3. i 4. stavak 5. Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETA ZA PRAĆENJE CIJENA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena u točki II alineja 4. riječi "Amir Jahijafendić" zamjenjuju se riječima "Sadat Begić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 989/2012
17. srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.