Na osnovu člana 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROSTORNOG UREĐENJA

 

1.     Do okončanja postupka pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Odlukom predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-600/12 od 22.06.2012. godine, ovlašćuje se Adnan Efendić, sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Ministarstva i drugih akata.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 965/2012
17. jula/srpnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.