Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Odluke o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 42/08 i 65/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 22.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANA
UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA
SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I
MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE

 

I

 

Za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predlaže se Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

II

 

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, radi provođenja dalje procedure.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 949/2012
22. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.