Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 22.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE

 

I

 

Radna grupa za pripremu izmjena propisa sa ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva (u daljem tekstu: Radna grupa), formira se u sljedećem sastavu:

1.     Omer Sokolović, predstavnik Federalnog ministar­stva finansija, predsjedavajući
2.     Adnan Džindo, predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta, član
3.     Jasenko Muharemagić, predstavnik Ureda premijera, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Radne grupe obavljat će Sanela Adžović.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi prijedlog za izmjenu relevantnih, a naročito propisa iz oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, s ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva (sportskih saveza i klubova).
Zadužuje se Radna grupa da, u skladu sa pokrenutom procedurom kojom se privrednim subjektima koji izvrše uplatu dugova po osnovu neizmirenih poreskih obaveza otpisuju kamate, pripremi tekst Prijedloga sporazuma sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, o reprogramu glavnice duga sportskih kolektiva, na period od petnaest (15) godina.

 

III

 

Radna grupa je obavezna da, nakon završetka zadataka iz tačke II ovog rješenja, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi izvještaj o radu sa prijedlozima za izmjenu propisa za poboljšanje statusa sportskih kolektiva (sportskih saveza i klubova).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 948/2012
22. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin nikšić, s. r.