Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU TIMA ZA MONITORING I
KOORDINACIJU PROVOĐENJA OPĆEG PLANA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U BORBI
PROTIV KORUPCIJE

 

I

 

Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije imenuje se u slijedećem sastavu:

1.     Edita Kalajdžić, predsjedavajuća Tima
2.     Ivan Matešić, predstavnik Federalnog ministarstva, pravde, član
3.     Elvedina Hodžtć, predstavnica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, članica
4.     Alija Aljović, predstavnik Federalnog ministarstva finansija, član
5.     Džemo Car, predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Tima obavljat će Dijana Smailagić, pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Tima iz tačke l ovog rješenja je uspostavljanje mehanizama efikasne saradnje i koordinacije sa Agencijom zaprevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sa ciljem usklađenog postupanja u provođenju javnih politika suprotstavljanja korupciji.

 

III

 

Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije je obavezan, najmanje jednom godišnje, izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o rezultatima primjene akcionog plana.

 

IV

 

Tim iz tačke I ovog rješenja će, u roku od šest mjeseci po isteku Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije, revidirati i evaluirati Plan, te inicirati donošenje nove strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 931/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.