Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 7. stav (I) tačka c) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12) i članom 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR DVA ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I
HERCEGOVINE KOJE IMENUJE VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:

1)     Vedad Nezirić, ispred Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, predsjednik Komisije,
2)     Draško Jeličić, ispred Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, član Komisije,
3)     Sanela Adžović, ispred Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član Komisije,
4)     Haris Abaspahić, magistar ekonomskih nauka, član Komisije,
5)     Goran Miraščić, doktor ekonomskih nauka, član
Komisije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Đeneta Mekić.
2.     Komisija iz tačke 1. ovog rješenja je dužna da radi u punom sastavu i da obavi poslove propisane čl. 10., 11. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svrhu provođenja konkursne procedure za izbor dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Za svoj rad članovi Komisije ostvaruju pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem, u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07 i 6/08).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 929/2012
13. juna/lipnja2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.