Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici održanoj 05.01..2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA KONTROLU IZVRŠENJA
OBVEZA IZ UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU
IZMEĐU IP "KRIVAJA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI I
"FERIMPEX" D.O.O. ZAVIDOVIĆI UGOVORA O
OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG DRUŠTVA I
RJEŠAVANJE SVIH OTVORENIH PITANJA IZ
UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU

 

I

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za kontrolu izvršenja obveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o, Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva I rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/08,18/09 i 27/11) prestaje važiti.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 14/2012
5. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.